Een multiculturele en polyvalente samenleving

 

MULTICULTURALITEIT MET RESPECT VOOR ONZE

 EIGEN AUTHENTICITEIT EN EIGENHEID

 

ALLE MENSEN EVENWAARDIG, DA’S PAS AARDIG

EN RECHTVAARDIG

 

Actuele omkadering van dit ‘recente’ gegeven.

De volgende maanden zal ik speciaal de onderwerpen uitzoeken die ik reeds vroeger heb behandeld en die betrekking hadden op de maatschappelijke veranderingen die veroorzaakt werden door de komst van ‘vreemdelingen’ die onze samenleving komen vervoegen. Voorheen gebeurde dat nog op relatief beperkte schaal maar was het toch reeds voelbaar; dat is ook de reden waarom ik ze vroeger reeds uitgebreid heb behandeld en ze bijna als een rode draad doorheen mijn schrijfbezigheden lopen. Ook Het Vlaams Belang dat dit verschijnsel gretig heeft misbruikt om haar verfoeilijke ideeën als uitgangspunt van haar programma te propageren en te verspreiden bij de bevolking, heeft mijn interventie om het op te nemen voor deze geviseerde groep nog extra versterkt en uitgelokt. Ik wilde hiermee tegen het ideeëngoed van het Vlaams Belang drastisch  ingaan, omdat dat  de eenheid van een menswaardige  samenleving wilde versnipperen in allemaal tegenstrijdige rassenbelangen met tweederangsburgers als gevolg. Dat ik daar tegen opkwam was het gevolg van het besef van de  volstrekte evenwaardigheid van alle mensen, die iedereen, die wil zoeken,  kan terugvinden in een grondige en objectieve analyse van het mens-zijn zelf; wat maakt mensen precies tot mens.

De grote migratiegolf die Europa thans als een tsoenami overspoelt is schrikbarend toegenomen en de gevolgen zullen wellicht nog jaren voelbaar zijn. Daarom is het goed deze ernstige problematiek nu reeds grondig onder de loep te nemen en er uitgebreid op in te gaan: de vluchtelingenstroom zal immers alleen maar stoppen als de oorlog met Islamitische Staat en met Assad kan opgelost worden, zodat er opnieuw vrede heerst en   vluchtelingen terug kunnen keren naar hun geliefde vaderland. Pas dan  kan met de heropbouw van die landen begonnen worden met de belangrijke financiële en zware logistieke steun van Europa. Pas dan heeft Europa zijn menselijke plicht, die ze in het verleden grondig heeft verwaarloosd in de getroffen regio, naar behoren vervuld.

In hierna volgende tekst wordt het impact beschreven, dat deze migratie teweegbrengt in onze samenleving en hoe we er in kunnen slagen dit nieuwe migratieverschijnsel  succesvol  in te schakelen in een ‘warme’ en eenvormige samenleving van allemaal evenwaardige menselijke wezens, die toch allemaal anders mogen zijn.


 

Volgt nu de originele tekst zoals ik hem vroeger, op 29-07-2002 heb geschreven.


Een breuk in het samenlevingslandschap.

De laatste decennia doet zich binnen onze samenleving  een nieuw en nooit eerder gezien fenomeen voor, een ware mutatie en een totale trendbreuk met de geleidelijke maatschappelijke evolutie van voorheen: de traditionele beschermde en veilige lokale “dorpsgemeenschap van onder de kerktoren” moet plots -als bij donderslag- plaats maken voor een ruime wereldwijde multiculturele en polyvalente samenleving met andere mensen, die anders denken dan wij, met een andere logica en filosofie, met een andere cultuur en levenswijze, met een andere waardeschaal en normenbesef,  met een ander verantwoordelijkheidsgevoel en met een andere godsdienstige overtuiging. Kortom met totaal alles anders. Moet er soms nog zand zijn!! Door  mondialisering en  liberalisering van het wereldgebeuren via de supersonische communicatiesnelweg is de hele wereld ons dorp geworden en dragen we allemaal mee wereld-verantwoordelijkheid.

Mede daardoor is de ingeslagen trendbreuk  onafwendbaar. De klok kan niet meer worden teruggedraaid. Met deze onomkeerbare realiteit zullen we in de toekomst hoe dan ook moeten leren leven, of we dat nu graag willen of niet en … we zullen er het beste van moeten maken. Deze feitelijkheid ontkennen, wegmoffelen of zelfs bestrijden is vechten tegen de bierkaai: het tij van deze maatschappelijke evolutie kan onmogelijk worden gekeerd. Het is een wereldgebeuren, dat ons ongevraagd overvalt.

Faalangst door de explosie van de multiculturaliteit.

Het is begrijpelijk dat zo’n fundamentele ommezwaai, die onze eeuwenoude beproefde zekerheden als een kaartenhuisje in elkaar doet storten, ons beangstigt en ontreddert en ons met een onveiligheidgevoel opsolfert, omdat we in een totaal onbekende situatie en op onbetreden paden terechtkomen. We hebben inderdaad geen pasklare oplossingen voor handen om aan de problemen, die zich door deze “grote sprong voorwaarts” aanmelden, het hoofd te bieden. En toch hoeven we om deze nieuwe wending absoluut niet rouwig te zijn of uit ons lood geslagen: dit nieuwe gebeuren biedt ons immers unieke kansen om via inventief,  creatief en  kritisch denken, met dikwijls vallen en telkens weer opstaan, andere wegen te bewandelen om een betere samenleving op te bouwen die op andere wortelpalen zal moeten gegrondvest zijn dan de huidige; een verrijkende ervaring voor iedereen binnen onze gemeenschap, met als doel een samenleving op te bouwen van allemaal goede mensen.

Zoektocht naar een betrouwbaar fundament.

Het is voor ieder van ons dan ook een uitdaging om voor dit multicultureel samenlevingsverschijnsel een passend model en uitgangspunt te bedenken dat alle kansen op slagen impliceert. Vermits een samenleving enkel kan gedijen als er een samenhorigheidsgevoel en een persoonlijke betrokkenheid van alle burgers aan de basis ligt waarin elke goedmenende burger zich  kan terugvinden, is het overduidelijk dat zo’n samenleving niet kan geënt worden op verschillen in ras, cultuur, levenswijze of godsdienst. Een samenleving die uitsluit en discrimineert en die slechts een deel van de bevolking kan samenklitten, is reeds bij voorbaat ten dode opgeschreven.

Een oerdegelijk uitgangspunt: universeel en tijdloos.

Het zal er dus op aankomen een nieuw gemeenschappelijk bindmiddel te vinden om de cohesiekracht tussen alle burgers in de samenleving te bevorderen. Daarom moeten we naar iets zoeken dat wij allemaal gemeen hebben en in dezelfde mate kunnen bezitten. Welnu het gemeenschappelijk fundament dat elke mens deelt met ieder ander mens, van waar ook ter wereld, is het mens-zijn zelf. De feitelijkheid van ons mens-zijn en de mogelijkheid van ieder mens om zich daardoor menswaardig te gedragen door zijn eigenbelang een beetje te minimaliseren om  betrokkenheid op de evenmens gestalte te kunnen geven, is de grondslag bij uitstek om het probleem van de multiculturaliteit in onze samenleving op een menswaardige, bevredigende en verrijkende manier op te lossen. Zo ligt de evenwaardigheid van alle mensen aan de basis van een samenleving waar iedereen zich gerespecteerd, gewaardeerd, begrepen en betrokken weet. Om de evenwaardigheid van alle mensen over de grenzen van hun grote verscheidenheid heen, te kunnen realiseren zijn wederzijds respect voor elkaars anders zijn, verdraagzaamheid en relativeringsvermogen  onontbeerlijke componenten. 

Eis tot respect en waardering OOK voor onze eigen Vlaamse identiteit en eigenheid.

De uitdaging om een nieuw multicultureel samenlevingsmodel in het leven te roepen veronderstelt van ieder van ons een andere ingesteldheid, een nieuwe aanpak en een bijzondere inspanning om onze typisch menselijke eigenschappen en onze geestelijke meerwaarde extra tot hun recht te laten komen binnen de samenleving, in de plaats van ons egoïstisch, behoudsgezind, traditioneel conventioneel, en instinctmatig eigenbelang.

Uiteraard is het zo dat mensen van andere origine die aan onze samenleving wensen deel te nemen, ook respect en waardering moeten opbrengen voor onze volkseigenheid en voor de waarden en normen die in onze maatschappij van oudsher van toepassing zijn. Dat is een belangrijk punt, dat het samenleven moet bevorderen. Een goed begrepen integratie met respect voor de mensen van hier, voor onze gewoonten en gebruiken, voor onze cultuur en traditie sluit de eigenheid en de cultuur van anderen zeker niet uit. Deze symbiose is perfect mogelijk. Een eenheidsworst is zelfs niet wenselijk. Diversiteit en verscheidenheid mag en kan. Verdraagzaamheid mag dus zeker niet uitgelegd of vereenzelvigd worden met een mossel noch vis mentaliteit of met Lamme Goedzakkigheid zonder ruggengraat. Wel integendeel. Alleen vanuit het bewustzijn van onze volkseigenheid kunnen we begrip en respect opbrengen voor de identiteit, de cultuur en het anders-zijn van andere volkeren. De verbondenheid met onze eigen Vlaamse wortels is perfect verzoenbaar met de multiculturaliteit. Zo mag iedereen zichzelf blijven als hij maar verdraagzaam en respectvol met andersdenkenden omgaat en zich als een “goed” mens voor de anderen gedraagt d.w.z. ook bekommerd is om het welzijn en het geluk van zijn medemensen.

Er is dus echt wel veel werk aan de winkel om zich in die zin aan te passen, zowel voor de allochtone als voor de autochtone bevolking. Met tweederangsburgers in onze samenleving is niemand gediend. Met zijn allen zo’n samenleving trachten op te bouwen, waar de een de ander respecteert en waar iedereen toch zijn eigenheid kan behouden is een uitdaging en opgave voor ieder van ons.  Alleen wanneer we samen, zonder uitzondering en zonder met de vinger naar elkaar te wijzen, zowel allochtonen als autochtonen  en met de bedoeling voor elkaar iets te willen betekenen in volledige evenwaardigheid,  alleen zo kan een multicultureel samenlevingsmodel een verrijking betekenen voor heel onze maatschappij en voor ieder in het bijzonder. De wereld veranderen begint immers bij uzelf. Wacht daarom niet op de anderen maar start zelf met het goede voorbeeld te geven!

Geen ander vooruitzicht.

Hoe we het ook draaien of keren, er is geen alternatief, geen andere weg om een multiculturele en polyvalente samenleving uit de grond te stampen waar iedereen zich thuis kan voelen en zijn eigen geluk kan uitbouwen. Een individualistische, egoïstische en zelfgenoegzame ingesteldheid is zeker niet bevorderlijk om zo’n samenleving na te streven. Maar voor wie in de mensheid blijft geloven en in zijn mogelijkheid om zich mens-waard-ig te profileren behoort het zeker tot het domein van een  haalbaar ideaal. Dit vraagt niet alleen denkwerk om tot dit inzicht te komen, veel goede wil om dit te kunnen aanvaarden, maar vooral doewerk om dit elke dag opnieuw in praktijk te brengen en te be-leven; steeds gericht op onze medemens door respect , verdraagzaamheid en heel veel goede wil.

Verspreiding van deze nieuwe samenlevingsvisie, via de “Nieuwe Omroeper” en

om de noodzakelijke mentaliteitsverandering voor de toekomst van een multiculturele samenleving te kunnen veilig stellen is onze jeugd als plantgoed voor de toekomst heel erg belangrijk. Daarom moet in het onderwijs niet alleen aandacht worden besteed aan technologische, digitale en intellectuele kennisoverdracht -waar het onderwijs zich overmatig mee bezighoudt om de eindtermen vast te leggen- , maar moet inzicht brengen in de totaliteit van het mensbeeld, (zowel het instinctmatig dierlijk facet, dat wij grotendeels delen met de dierenwereld, als het meer geestelijk facet om het dierlijke te overstijgen door onszelf wat in te perken en om zo meer aandacht te spenderen aan onze medemens en tenslotte -en niet in het minst- onze mogelijkheid om -bewust van onze menselijke onvolmaaktheid door onze lichamelijke beperktheid- het bestaan van een oneindig liefdevolle God te detecteren) levenszingeving, relatievorming en sociaal engagement, én het aanleren van de bijhorende attitude om de zeer belangrijke eigen identiteitsontwikkeling te leren verzoenen met het respect en de waardering voor het anders-zijn van anderen, een topprioriteit worden. En dit zoveel te meer omdat dat alleen de geluksbetrachting van elke mens kan inlossen. 

Cleiren Stefaan         Kapelstraat 269 bis       9140 Steendorp        29-02-2002

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s