Doelgroep voor dit blog

Doelgroep waarvoor ik dit blog voornamelijk heb aangemaakt

bestaat vooral uit mensen die niet al te oppervlakkig willen leven, die wat meer diepgang durven geven aan hun leven en die voor zichzelf willen uitmaken wie ze zijn en waarvoor zij precies willen leven. Onderwijzers en leraars zijn mijn uitgelezen doelgroep omdat zij via de opvoeding jonge mensen kunnen begeleiden en bezielen om er niet zomaar  op los te leven maar na te denken over wat in een mensenleven  belangrijk is om echt gelukkig te kunnen zijn en om hun keuze niet te laten vallen op wat bijkomstig,  gemakkelijk of waardeloos is in het leven: tegenwoordig  vindt er een totale ommekeer van waarden plaats zodat jongeren moeten begeleid worden om een onderscheid te kunnen maken tussen de waarde van oppervlakkige en gemakkelijke oplossingen en anderzijds die van duurzame, verrijkende en menslievende realisaties en intermenselijke relaties. Mensen begeleiden om hen te leren kiezen voor het waardevolle dat kan leiden tot het echt diepmenselijk geluk, is een van de opvoedingstaken die  het onderwijzend personeel prioritair ter harte moet nemen.

Het mag u dan ook niet verwonderen dat ik aan het verspreiden en het bekendmaken  van mijn blog aan scholen speciale aandacht wens te besteden. Ik wil mij nu vooreerst focussen op de scholen in mijn onmiddellijke omgeving en ik hoop dat later verder te kunnen uitbreiden.

Hoe maak ik dit blog kenbaar op scholen!

Ik bezoek persoonlijk de school en overhandig aan de directie, die me wil ontvangen, een gedrukte versie van de eerste teksten van mijn blog. Ik verzoek hen deze teksten grondig te lezen en vraag hen wanneer ik hen opnieuw telefonisch mag contacteren.

Bij een tweede bezoek vraag ik hen of zij de aangeboden teksten belangrijk genoeg vinden om hen onder het korps te verspreiden. Ikzelf stel dan -als introductie- de gedrukte versie van de teksten ter beschikking aan het ganse korps met de nodige gegevens om mijn blog te bezoeken.

Een begeleidende brief, waar ik mezelf ook zeer summier voorstel vergezelt deze informatie

 

Begeleidende brief

Beste Directie en zeer geacht korps,

Als gepensioneerd leraar wil ik U melden dat ik een blog heb aangemaakt waarin ik in het begin van de maand en halfmaandelijks mijn bedenkingen en bemerkingen, die menswaardig zijn, zal toevoegen aan de blog over gebeurtenissen, uitspraken en opvattingen die zich hebben voorgedaan of die belangrijk genoeg bevonden worden om vanuit de menswaardigheid behandeld te worden.

 Waarom is mijn zienswijze meer dan “gewoon”?

                     -De vertrekbasis van waaruit de meeste ideeën worden uitgedokterd zijn meestal gestoeld op vluchtige en wisselbare overtuigingen die op elk ogenblik kunnen aangepast worden aan de omstandigheden en aan wat op dat ogenblik Cool, “in” en algemeen gangbaar is. Men kijkt eerst van waar de wind komt om dan zijn standpunten te kunnen inschakelen met als enige doel mensen naar de mond te  praten of zichzelf interessant te kunnen maken. Zijzelf staan hier dus centraal en niet de waarde van hun gedachtegoed; men laat zich meedrijven met de stroom en is bang om tegen de stroom in te varen. Opvattingen op twijfelachtige wetenschappelijke basis om mensen alsnog te overtuigen zijn hier vooral aan de orde en de meest tegenstrijdige en waardeloze ideeën komen hier vaak aan bod.

Mijn werkwijze is op een totaal andere leest geschoeid: Ze is gegrondvest op oerdegelijke, logische en onveranderlijke fundamenten die op ALLE mensen toepasselijk  zijn ongeacht hun ras, cultuur, traditie, opvoeding,  kleur, godsdienst of geschooldheid. Het mens-zijn is inderdaad een universeel gegeven dat op alle mensen toepasbaar is, waardoor iedereen er ook door gebonden is.  Ik zelf vind dat niet zomaar uit, maar wijs alleen maar naar wat in eenieders mens-zijn zelf ingebakken zit. Daardoor ben ik trouwens zelf ook onderworpen aan mijn eigen opvatting  over dit mensbeeld en kan daarom niet om het even wat schrijven: ik moet me houden aan de logica en de essentie van het mens-zijn. Mijn visie en opvattingen moeten dus voortvloeien uit de menswaardigheid!  Daarom is het nodig dat alle mensen  weten wie ze zijn en wat het betekent mens te zijn.

 

Een grondig onderricht en inzicht bijbrengen over de verschillende facetten van ons mens-zijn is onontbeerlijk om een menswaardig gedrag te rechtvaardigen.

ONS MENS-ZIJN BELEVEN ALS WAARDIGE EN GOEDE MENSEN is dan ook het universeel uitgangspunt voor alle mensen van goede wil en is gelijktijdig ook de doelstelling van elk mensenleven. De essentie van ons mens-zijn is juist hetgeen elke mens met elke andere mens deelt en verbindt. Bovendien is  dit uitgangspunt van alle tijden: vroeger, nu en later.

WELNU: Iemand is een goed mens als hij zijn egoïsme en zelfzucht kan inperken om voor het welzijn en het geluk van andere mensen op te komen: zowel het individu als de maatschappij varen er wel bij. Dat is het menselijk opvoedingsdoel bij uitstek.

De opvoedingsopdracht van elke school

bestaat er in om jonge mensen te begeleiden en wegen aan te wijzen om goede en echt gelukkige mensen te kunnen worden, die niet alleen maar met zichzelf  en hun materieel bezit bezig zijn maar geënthousiasmeerd worden om voor andere mensen dienstbaar te zijn. Dit mag in elk geval verwacht worden in een “dialoogschool” waar alle religies en levensopvattingen aan bod kunnen komen en waar de waarde van de katholieke identiteit de kritische vergelijking met andere levensbeschouwingen en religies zeker en vast positief kan doorstaan, met begrip, respect en oprechte waardering voor alle andere overtuigingen. Dit veronderstelt uiteraard ook dat de essentie van het christelijk geloof niet alleen onderwezen wordt, maar ook dagelijks,  op alle vlakken en op alle échelons van de hiërarchische schaal wordt TOEGEPAST in de school.

Het wordt tijd dat de katholieke scholen dit identiteitfacet van hun opdracht extra in de verf durven zetten. Wij moeten durven uitkomen voor ons geloof en precies weten wat ons geloof inhoudt.  Zo hoort het en niet anders!  De rest blijft  immers ondergeschikt aan de primaire opvoedingstaak van de school: meehelpen om jongeren de weg te wijzen naar het echt menselijk geluk om zich als goede mensen te gedragen.

Misschien is het zelfs wenselijk mijn blog bij uw korps aan te bevelen. Zelfs wanneer  men met de door mij ingenomen standpunten niet altijd akkoord kan gaan, loont het wellicht toch de moeite zijn eigen mening aan de mijne te toetsen en elkaars uitgangspunten te vergelijken en te beoordelen. Een objectief waardeoordeel is hier inderdaad onontbeerlijk en…moge de beste het halen.

Wie mijn uitgangspunt toch verwerpt om zo aan de verplichting te kunnen ontkomen om zich als een goed mens te moeten gedragen, zal in elk geval serieus moeten nadenken om een andere even solide, tijdloze, waardevolle, nobele en universele vertrekbasis te vinden om het menselijk denken en handelen op te funderen. Maar ook wanneer hij anders denkt, ben ik toch nog altijd in mijn opzet geslaagd: geen enkel mens mag immers alles zomaar klakkeloos aanvaarden, maar moet nadenken om zijn handelingen te rechtvaardigen vanuit een objectief en niet egoïstisch of zelfgenoegzaam perspectief. Vergeet bovendien niet dat iets waardevol, correct en juist zou kunnen zijn zelfs als het niet strookt met uw eigen opvattingen: de objectiviteit heeft inderdaad absolute voorrang. Onze levenswijze wordt dan best aangepast aan de meest waardevolle inzichten, als deze tenminste in overeenstemming kunnen gebracht worden met de menswaardigheid. Ik wens je oprecht veel succes bij deze toepasbare bezinningsoefening.

Op menselijk vlak worden in elk geval nieuwe en ernstige wegen ter discussie aangeboord in mijn teksten; voldoende diepzinnig om er lang genoeg bij stil te staan en er de nodige tijd voor uit te trekken!!!

Zeer genegen en nog steeds sterk begaan met de opvoedingstaak voor het geluk van zoveel jonge mensen en voor een betere, vredevolle en rechtvaardige wereld voor iedereen!

E mail adres: cleirenstefaan@gmail.com

Cleiren Stefaan         Kapelstraat 269bis         9140 Steendorp         Tel 03 774 49 95

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s